Polityka prywatności

Administratorem moich danych osobowych jest ROOVEE S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 33a lok 7, 02-495 Warszawa, dane kontaktowe office@roovee.eu tel. +48228630807. Moje dane będą przetwarzane będą w celu realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia 2016/679), w celu odpowiedzi na zapytania i żądania i udzielania pomocy technicznej a podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes prawny administratora (na podstawie art. 6 ust. f Rozporządzenia 2016/679), w celu ustalenia lub ewentualnego dochodzenia/obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust. f Rozporządzania 2016/679). Administrator Danych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a po tym okresie dla celów i przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W związku z przetwarzaniem danych Administrator Danych informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora. Przysługuje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne jednak jest warunkiem zawarcia umowy i wykonania umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy. Informujemy, że odbiorcami danych będą podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne, a także wszelkim uprawnionym instytucjom i organom na mocy obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane nie polegają zautomatyzowanym decyzjom i profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. W przypadku informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana prosimy o kontakt: iod@roovee.eu